Jedete v tom s námi!

Do připomínkovací kampaně Plánu udržitelné městské mobility se zapojilo celkem 520 lidí, 80 z vás využilo možnost zaslat vlastní připomínku! Dohromady jste odeslali přes 8 300 připomínek – děkujeme!

Všechny vaše připomínky, náměty a komentáře jsme odeslali brněnskému odboru dopravy, který je předá zpracovateli dokumentu, firmě AFCITYPLAN, a.s., a následně vyhodnotí.

Připomínky by měly být projednány v poradních orgánech města a Radě města Brna v průběhu května, o výsledcích vás budeme informovat.

Sledujte průběh projednávání Plánu mobility na oficiálních stránkách města mobilitabrno.cz.

Co s parkováním

Auta vevnitř, ne venku

Město nepostupuje koncepčně při stavbách parkovacích domů. Chybí jasná pravidla, kolik parkovacích míst v okolí nového parkovacího domu bude odstraněno. Navrhujeme zrušit 30 procent kapacity nového parkovacího domu z okolních ulic, v případě Brna-Střed 60-80 procent (nový parkovací dům s kapacitou 300 míst znamená o 100 parkovacích míst méně v okolních ulicích, např. nový parkovací dům Panenská znamená odstranění všech parkovacích míst z ulic Panenská, Jakubské Náměstí, Panská, Veselá). Požadujeme aplikaci těchto opatření i zpětně na již postavené parkovací domy.

Navrhuje Brno na kole

Rezidenční parkovací zóny

Požadujeme plošné zavedení rezidentního parkování ve všech městských částech najednou, aby nedošlo k efektu přelívání. Kapacita parkování by měla být zastropována na čísle, které se bude propočítávat jednou za rok. Cena za první parkovací kartu bude dotována a bude se odvíjet od části města (exkluzivity veřejného prostoru, přetlaku poptávky po parkování). Cena dalších parkovacích karet již bude vyšší (přes 10 000 Kč/rok). Je žádoucí také pozitivní kompenzace těm, kdo se vzdají svého “nároku” na první kartu (například slevou na MHD či později bike sharing).

Navrhuje Brno na kole

Systém krátkodobého parkování

Město by mělo podporovat skutečnou mobilitu. Krátkodobá parkovací místa typu K+R (Kiss and Ride sloužící ke krátkému zastavení) by měla být systematicky umístěna v rezidenčních zónách pro potřeby stěhování, zásilkových služeb, zásobování, čekání na spolujezdce/kyni a podobně (musí být stanoven jasný vzorec - např. každých 50 bytů jedno krátkodobé parkovací stání po dobu 15-30 min.). Tato místa by měla být bezplatná po vymezenou dobu a technologicky zabezpečená proti zneužití na dlouhodobé stání.

Navrhuje Brno na kole

Automatizované parkovací domy

Klasické parkovací domy produkují mnoho emisí - cca 0,3 l benzínu/nafty na jedno parkující auto - t.j. 4 kg výfukových plynů pro benzín a 12 kg pro naftu. Při svých kapacitách tak výrazně znečišťují blízké okolí (studený start motoru - katalyzátor není v činnosti, nutnost nalezení parkovacího místa). U automatizovaných parkovacích domů se tyto problémy minimalizují. Pokud by mělo k stavbě vjezdového parkovacího domu dojít, musí být podložen analýzou dopadu na životní prostředí.

Navrhuje Brno na kole

Záchytná parkoviště Park and Ride mimo město

Dokument nevhodně řeší systém Park and Ride, tedy odstavných parkovišť s přestupem na veřejnou dopravu. Park and Ride v dokumentu figuruje v návaznosti na MHD a parkoviště je často situováno v blízkosti centra města. Mnohem efektivnější je ale umisťovat Park and Ride k zastávkám vlaků mimo území města, neboť tak mimobrněnští nezahlcují místní MHD, ale přijíždějí vysokokapacitním vlakem či autobusem. Aktuální verze návrhu plánu řeší izolovaně území města a opomíjí spádové oblasti (tzv. Brněnskou metropolitní oblast). Ty je ale podle nás nutné vzít v potaz, protože tvoří výrazný podíl ve složení brněnské mobility. Navrhujeme úzce spolupracovat s Kordis JMK.

Navrhuje David Bárta, CDV

Veřejná doprava

Rozšiřování prioritních bus/taxi pruhů

Bus pruhy by měly být rozšiřovány hlavně v místech s častými dopravními zácpami. Jedná se o většinu ulic, které ústí do malého městského okruhu. Tramvajové pásy by v těchto místech měly být upraveny pro jízdu autobusů a trolejbusů, přičemž je potřeba myslet taky na další prvky plynulosti veřejné dopravy (např. dynamické preferování v křižovatkách).

Navrhuje Brno na kole

Bezúrovňové zastávky

Cestující by neměli vnímat žádné bariéry při přechodu z chodníku na tramvajový ostrůvek. Naopak lidi v autech potřebují jasně vědět, že se nachází v prostoru se zvýšeným pohybem lidí procházejících přes vozovku. Proto je namístě bariéry přesunout na automobilovou dopravu.

Navrhuje Brno na kole

Podpora cyklodopravy

Mysleme na cyklodopravu od začátku

Odbor dopravy by měl při rekonstrukcích ulic automaticky počítat s prostorem pro integrování infrastruktury pro lidi na kole tak, aby byla umožněna plošná prostupnost města a ne jenom pohybem po tzv. trasách. Požadujeme zařazovat požadavek na liniové cyklistické opatření do investičních záměrů rekonstrukce významných městských ulic.

Navrhuje Brno na kole

Koordinátor/ka cyklo a pěší dopravy

Město se v strategickém plánu zavázalo zvýšit podíl lidí dopravujících se pěšky či na kole z 6 na 10 % a ze 2 na 10 % (současný podíl pěší dopravy a cykodopravy na celkové přepravní kapacitě ve městě). K tomu je potřeba koordinace aktivit, které budou naplňovat tyto cíle. Koordinátor/ka nemotorové dopravy bude hájit zájmy lidí dopravujících se pěšky a na kole při plánovaných rekonstrukcích, změnách dopravního značení či plánování dopravy v Brně a bude zajišťovat naplňování Generelů pěší a cyklodopravy.

Navrhuje Brno na kole

Zaparkovat kolo kdekoli

Požadujeme koncepční parkování pro kola. Cyklostojany ve tvaru U, nebo jim podobně bezpečné (musí mít možnost uzamčení celého kola) by v ulicích měly být osazovány před všemi cíli cest (úřady, školy, obchody, divadla, kina, vchody do bytových domů atd.) a dále na krajích křižovatek v oblastech záhybu před parkovacími místy pro auta, mj. jako ochrana pro pěší před nelegálním parkováním. Město by mělo odstraňovat stojany pro kola, které nejsou bezpečné (tzv. drátolamy - nemožnost uzamčení celého kola, riziko odcizení a poškození kola).

Navrhuje Brno na kole

Bezpečné parkování jízdních kol

Město by mělo vybudovat v místech se zvýšenou frekvencí cestujících, zejména u všech vlakových nádraží ve městě a autobusového nádraží, automatizované parkovací domy pro kola, nebo střežené zastřešené objekty s vjezdem.

Navrhuje Brno na kole

Podpora pěší dopravy

Průchozí chodníky i po dobu rekonstrukcí

Rekonstrukce a stavby domů nemusí znamenat kličkování mezi jedoucími a parkujícími auty a ohrožení lidí jdoucích pěšky. Odmítáme arogantní zábory, které dávají chodce na poslední místo a přehazují ho z jedné strany ulice na druhou. Požadujeme důsledné zřizováni chráněných koridorů pro lidi pohybujících se na kole i pěšky po stranách stávajících chodníků.

Navrhuje Brno na kole

Zelená i pro chodce a chodkyně

Navrhování světelně signalizačních zařízení (“semaforů”) se mnohdy zaměřuje pouze na zajištění požadované kapacity pro motorovou dopravu, a to na úkor přívětivosti pro pěší (rušení přechodů na křižovatkách, dlouhá červená, přecházení nadvakrát). Lidé přepravující se pěšky nejsou zajíčci, kteří na povel poklušou přes cestu. Je třeba důsledně zohledňovat potřeby lidí pohybujících se pěšky, zkracovat délku čekání na přechodech, a tím zvyšovat plynulost pěšího pohybu po městě.

Navrhuje Brno na kole

Město bez bariér

Bezbariérové město pro všechny

Bezbariérovost neznamená jen vytvářet město s ohledem na znevýhodněné lidi, znamená to dostupnost pro nás všechny - pro lidi pokročilého věku, těhotné ženy, lidi s dítětem v kočárku, lidí cestující s velkým zavazadlem nebo lidi trpící obezitou. Město musí být tvořeno jako jeden bezbariérový celek s návazností na budovy a využívané plochy, což by mělo být zohledněno již od tvorby projektů. Město by mělo revidovat chodníky, naplánovat systematické opravy chodníků jako propojených celků, stejně tak nově vytvářet bezbariérové úpravy komunikací (sjezdy z chodníků, vodící linie, varovné pásy atd.)

Navrhuje Liga vozíčkářů

Bezbariérové zastávky

Nyní místa obsluhována bezbariérovým spojem bohužel neznamenají automaticky bezbariérové nastupování. Přibližně 70 procent vozového parku DPMB je bezbariérového, nicméně bezbariérových zastávek je dnes v Brně pouhý zlomek. V budoucnu chceme docílit uceleného systému, který bude tvořen sítí bezbariérových zastávek, které budou obsluhovány bezbariérovými spoji.

Navrhuje Liga vozíčkářů

Lepší komunikace při rekonstrukcích veřejných prostor

K procesu rekonstrukce od záměru po realizaci by měli být přizváni zástupci/kyně z řad odborníků na bezbariérovost, kteří dokáží do projetu aplikovat specifické potřeby lidí s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadujeme nastavení procesu komunikace jak s těmito odborníky/icemi, tak i větší spolupráci mezi jednotlivými úřady, firmami a odbory jednotlivých správních celků.

Navrhuje Liga vozíčkářů

Informace (nejen) pro veřejnost

Informování o blokových čištěních

Městské části si zaměňují komunikaci s osazováním značek a tištěním upozorňování do lokálních listů. Požadujeme jasnou komunikaci při blokovém čištění (například sms notifikace pro zaregistrované).

Navrhuje Brno na kole

Infostánek o udržitelné dopravě po Brně

Požadujeme zřízení infopointu pro krátkodobé a dlouhodobé návštěvníky města Brna. Infopoint umístěn v logickém místě (např. hlavní nádraží) by je měl seznámit se systémem fungování MHD, bikesharingem, dlouhodobou výpůjčkou kol, taxi službami apod.

Navrhuje Brno na kole

Otevřená data o dopravě

Návrhová část Plánu mobility by také měla řešit zpřístupňování dokumentů týkajících se dopravy. Zveřejňování informací brněnských institucí (BKOM, DPMB) bezplatně a přehledně na jejich webových stránkách a ve formátu otevřených dat přispěje k transparentnosti veřejné správy.

Navrhuje NESEHNUTÍ

Automobilová doprava

Podpora carsharingu

V návrhové části je kapitola věnovaná carsharingu, ale její znění zůstává jen u popisu fungování a nenavrhuje konkrétní opatření. Podpora carsharingu je naprosto běžná např. v západní Evropě, kde již byl prokázán jeho jednoznačný přínos pro řešení dopravy v klidu - jedno sdílené auto nahradí 5-10 aut v osobním vlastnictví. Doporučujeme doplnit seznam konkrétních opatření a aktivit podporujících carsharingová vozidla: zvýhodněná cena vyhrazených stání a karet pro rezidenční parkování, vymezení parkovacích stání pro carsharingová vozidla v blízkosti dopravních uzlů a v místech s větší koncentrací lidí. Spolupráce veřejné dopravy a provozovatelů carsharingu např. v oblasti marketingu a kombinace tarifů, možnost využití rychlých pruhů.

Navrhuje Asociace českého carsharingu

Podpora elektromobility

V dokumentu je eletromobilita zmíněna jen v kontextu MHD, ale prakticky zde není řešena v kontextu individuální osobní dopravy. Navrhujeme, aby byla doplněna konkrétní opatření pro podporu elektromobility – rozmístění elektronabíječek v nově vznikajících administrativních, nákupních a kulturních střediscích, parkovacích domech a na vybraných placených parkovištích. Vyhodnotit možnosti města Brna zařadit po vzoru evropských měst do systému nabíječek i pouliční osvětlení, které ušetří náklady za pokládku elektrických kabelů a budování nabíjecích stojanů. Každý elektromobil se dá nabíjet z klasické zásuvky 230 V. Zavést možnost používat rychlých dopravních pruhů vedle Taxi a Bus a povolení vjezdu do bezemisních a nízkoemisních zón.

Navrhuje EMUJ a.s.

Bezemisní a nízkoemisní zóny

V návrhové části chybí jasné vymezení bezemisních a nízkoemisních zón, tedy míst, kde se omezuje přístup automobilům dle “čistoty” jejich pohonu. Navrhujeme uvést buď přímo rozsah zón, nebo alespoň mechanismus, jak k němu dojít.

Navrhuje DejchejBrno

Zelené Brno

Ochrana a rozvoj zeleně

Navrhujeme podporovat jen ty projekty rekonstrukcí a budování nových prvků dopravní infrastruktury, které maximálně chrání stávající zeleň a rozšiřují plochy vzrostlé zeleně od veřejných prostranství až po sběrné komunikace. Zasakovací travnaté pásy v tramvajových tělesech, zelené střechy, aleje podél sběrných komunikací a další proklimatická opatření mají být samozřejmostí.

Navrhuje DejchejBrno / NESEHNUTÍ

Čistší vzduch

Míra znečištění ovzduší mobilními zdroji dosahuje v Brně podle některých modelů až 80%. Dlouhodobé vystavení zhoršené kvalitě ovzduší zkracuje délku života o 13 měsíců, poškozuje zdraví lidí včetně nenarozených dětí. Návrhová část Plánu mobility má vyjmenovat, které navrhované organizační či infrastrukturní projekty povedou ke snížení znečištění a odhadnout dopad každého projektu na zatížení Brna znečištěním. Mobilní zdroje by se na nich měly podílet méně než z 25 %.

Navrhuje DejchejBrno

I klimatické změny jsou důležité!

V dokumentu nenalezneme posouzení vlivu dopravy na změny klimatu, jenž se dotknou obyvatel a obyvatelek Brna. Měly by být doplněna rizika a návrhy adaptačních opatření, která by pomohla působení klimatických změn zjemnit. Příklady takovýchto opatření jsou podle nás rozšiřování ploch zeleně, prosazování bezuhlíkové veřejné dopravy, využívání obnovitelných zdrojů energií nebo preference bezemisní dopravy poháněné lidskou silou (chůze, kolo).

Navrhuje DejchejBrno / NESEHNUTÍ

Moudré plánování

Chybí data

Mnohé návrhy se zaměřují na proklamované cíle jen intuitivně, chybí průzkumy, které by ukazovaly, že budou mít zamýšlený účinek nebo že jejich účinek nebude opačný. Navrhujeme proto zjistit nejzávažnější nedostatky analytické části (dle mezitím přijatých strategických cílů Vize) a tato měření doplnit.

Navrhuje Jakub Kořínek, Urban da Brno

Koordinace územního a dopravního plánování

Doprava je v Konceptu pojímána izolovaně, jako by neexistovaly souvislosti mezi dopravou a rozvojem města (územním plánováním, veřejným prostorem apod.). Schválená Vize SUMP přitom toto propojení jmenuje jako jeden ze strategických cílů. Je třeba věnovat se nejméně těmto motivům: stavět přednostně tam, kde už je MHD, kompaktní město (více lidí dosáhne více cílů pěšky nebo na kole), důsledný mix funkcí (žádné monofunkční zóny pro bydlení, práci nebo nakupování = minimalizace počtu lidí a cest, které se neobejdou bez auta nebo MHD), hierarchizace veřejných prostranství (z ní vycházet při organizaci uličního profilu) a radikální zlepšení veřejného prostoru (motivace pro pohyb pěšky nebo na kole).

Navrhuje Jakub Kořínek, Urban da Brno

Zřízení Fondu mobility

Výnosy v oblasti dopravy (zejména parkovné) je žádoucí transparentně spravovat a přerozdělit právě v oblasti řešení mobility (rozvoj šetrných módů, měkké projekty). Vhodným nástrojem je vytvoření tzv. Fondu mobility. Fond obsahuje prostředky, které budou investovány do městských dopravních projektů, a které nejméně z jedné třetiny patří městským částem (tj. o jejich použití může rozhodnout zastupitelstvo dané městské části). Městská část tak disponuje s minimálně jednou třetinou vybraných peněz a tyto prostředky investuje do dopravních projektů dle volby svých občanů/ek (např. participativní rozpočet). Občané/ky mají možnost vidět, kolik prostředků je v daném fondu a ze kterých míst/poplatků byly získány.

Navrhuje David Bárta, CDV

Zásobník projektů

Navrhujeme vytvořit zásobník projektů znovu, na základě hotové návrhové části. Stávající zásobník působí dojmem, že byl vytvořen dříve než samotný koncept návrhu a dříve než Vize, kterou tak nenaplňuje, nýbrž popírá. Obsahuje 24 projektů pro IAD (auta), 13 pro MHD, 2 pro cyklodopravu a ani jediný pro pěší dopravu. Ty nejvíce udržitelné mody tak ignoruje. Počet a poměr projektů by přitom měly zhruba odpovídat schválené Vizi mobility. Navrhuje-li Vize do roku 2030 úbytek individuální automobilové dopravy o několik málo procentních bodů, bude k tomu postačovat daleko méně projektů, a ty by měly mít za cíl zklidnění a zefektivnění tohoto dopravního modu, nikoli jeho rozvoj.

Navrhuje Jakub Kořínek, Urban da Brno

Co je důležité a co počká?

Plánu udržitelné dopravy chybí žebříček prioritních opatření, projektů a jejich rozfázování. Koncept je nyní pouze mozaikou více či méně dobrých návrhů a projektů, které je třeba roztřídit a sladit jejich realizaci tak, aby se navzájem nevylučovaly.

Navrhuje Radek Suchánek, architekt

Co a jak se změní?

Koncept obsahuje cíle a indikátory, které nejsou měřitelné. Je třeba konkrétně stanovit, jaká je situace dnes a o kolik se změní do konkrétního časového milníku (kolik přibude kilometrů tramvajových tratí, cyklotras a cyklostezek, parkovacích míst, tun emisí a podobně). Požadujeme standardizaci způsobů měření a sjednocení výsledků do jednoho typu ukazatele, aby byly porovnatelné (počet lidí / přesné místo měření / časový interval).

Navrhuje Brno na kole / DejchejBrno

Projekt podpořila Nadace OSF z Fondu Otakara Motejla za podpory CEE Trust.